Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen Hypno4you staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 64340236. Deze hierna genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle op de website genoemde activiteiten en diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak of aanmelding, registratie en/of aankoop van een product door een cliënt/klant. Hypno4you ten allen tijde is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de klant medegedeeld. De cliënt/deelnemer is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) of groepssessie gerechtigd uiterlijk 24 uur van te voren deze afspraak kosteloos mondeling of schriftelijk te annuleren. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, of het niet verschijnen op een afspraak, heeft Hypno4you het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelkosten bij de cliënt in rekening te brengen. Of ten minste €50. In geval van een behandeltraject wordt er geen restitutie gedaan wanneer cliënt/klant besluit dit traject niet af te maken. Ook dienen de eventueel dan nog openstaande termijnbedragen dan gewoon voldaan te worden.

Door het aanmelden/registreren via Hypno4you.nl of eventuele andere website’s van Hypno4you en/of aankopen van een product of dienst, gaat de cliënt/consument automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. Hypno4you zal de gegevens van de cliënt nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. De cliënt kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de url te klikken onderaan de ontvangen e-mail.

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven 4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. 4.3 Hypno4you kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident

onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen 5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het aanmeldingssproces. Aan de aanmelding van een cliënt kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud Het auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud, studiemateriaal en overige producten en materialen berust bij Hypno4you of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of inzage verstrekken aan derden van (delen van) de behandeling of het daarbij gebruikte materiaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Hypno4you of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 7. Bedenktijd 7.1 Hypno4you hanteert op trainingen, opleidingen en evenementen een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen na aanmelding/bestelling, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld per product of dienst. Na deze 14 dagen is het volledige cursusgeld verschuldigd. Deze bedenktijd is niet van toepassing op de normale sessies. 7.2 In het kader van deze bedenktijd mag de cliënt/cursist, indien voldaan is aan de voorwaarden zoals genoemd onder punt 7.1, wanneer deze het product of de (online) training om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zijn/haar bestelling/inschrijving binnen 14 dagen na plaatsing annuleren. 7.3 Indien de klant, met inachtneming van de in punt 7.1 genoemde voorwaarden, gebruik maakt van de bedenktijd, dan zal Hypno4you het reeds betaalde bedrag binnen zestig dagen aan de klant terugbetalen, met aftrek van eventuele gemaakte kosten. Hypno4you behoudt zich het recht voor te vragen naar de reden van annuleren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid Hypno4you is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Hypno4you tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 9. Overmacht Hypno4you heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving/aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Hypno4you gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Cookies op onze website 12.1 Hypno4you gebruikt Google Analytics of andere analytische tools om uw gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we (mogelijk) cookies van Facebook, Twitter en Google en mogelijk andere social media om social media-integratie op onze websites mogelijk te maken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser echter kan dit het functioneren van onze website negatief aantasten.

Artikel 12. Klachtenregeling 12.1 Hypno4you voldoet uiteraard aan de klachtenregeling voor zorghulpverleners zoals die wettelijk is vastgelegd is in de WKKGZ. Mocht u om de een of andere reden in de veronderstelling zijn dat uw behandeling niet goed is verlopen dan kunt u (indien u er met ons niet uitkomt) zich aanmelden bij ons onafhankelijk contactpersoon die de zaak in behandeling zal nemen.

Kan ik je helpen?